Countries Iraq

Iraq

Select city

‘Abd Shahhadh Musa Mayorality of Baghdad 9
Afak Muhafazat al Qadisiyah 7
‘Ali al Ahmad Anbar 17
Ali Al-Gharbi Maysan 8
‘Alwan Muhammad Diyala Province 13
Anah Anbar 17
‘Anat al Qadimah Anbar 17
‘Aqrah Nineveh 15
‘Arab Hasan as Suhayl Mayorality of Baghdad 9
‘Ayn al Arnab Anbar 17
‘Ayn Tamr Muhafazat Karbala' 5
‘Aynkawah Muhafazat Arbil 16
Abi al Khasib Basra Governorate 12
Abu Ghraib Mayorality of Baghdad 9
Abu Muhammad Mayorality of Baghdad 9
Ad Dawr Salah ad Din Governorate 13
Diwaniyah Muhafazat al Qadisiyah 7
Dujail Salah ad Din Governorate 13
Al-Abbasi Kirkuk 7
Al ‘Amadiyah Dihok 11
Al ‘Amarah Maysan 8
Al Awja Salah ad Din Governorate 13
Al ‘Aziziyah Muhafazat Wasit 9
Al Ba’aj Nineveh 15
Al Barjisiyah Basra Governorate 12
Al Falahiyah Muhafazat Wasit 9
Fallujah Anbar 17
Al-Faw Basra Governorate 12
Al Hadhr Nineveh 15
Al-Hamzah Muhafazat al Qadisiyah 7
Haqlaniyah Anbar 17
Al Hashimiyah Muhafazat Babil 7
Al Hawijah Kirkuk 7
Al-Hay Muhafazat Wasit 9
Al Hillah Muhafazat Babil 7
Hindiyah Muhafazat Karbala' 5
Al Imam Muhafazat Babil 7
Al Jabayish Dhi Qar 6
Al-Kahla Maysan 8
Al Khalis Diyala Province 13
Kut Muhafazat Wasit 9
Al Madinah Basra Governorate 12
Mahawil Muhafazat Babil 7
Mahmudiyah Mayorality of Baghdad 9
Al Manadhirah An Najaf 5
Al Maymunah Maysan 8
Miqdadiyah Diyala Province 13
Mishkhab An Najaf 5
Al Musayyib Muhafazat Babil 7
Al Qa’im Anbar 17
Al Qaryat al ‘Asiriyah Diyala Province 13
Al Qayyarah Nineveh 15
Al Qurnah Basra Governorate 12
Al-Hamdaniya District Nineveh 15
Alan Muhafazat as Sulaymaniyah 35
An Nu’maniyah Muhafazat Wasit 9
Ar Rifa’i Dhi Qar 6
Ar Riyad Kirkuk 7
Ar Rumaylah Basra Governorate 12
Rumaythah Muhafazat al Muthanna 4
Ar Rutbah Anbar 17
As Salman Muhafazat al Muthanna 4
Samawah Muhafazat al Muthanna 4
Sulaymaniyah Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Suwayrah Muhafazat Wasit 9
Ash Shamiyah Muhafazat al Qadisiyah 7
Ash Sharqat Salah ad Din Governorate 13
Ash Shatrah Dhi Qar 6
Ash Shaykhan Nineveh 15
Tarmiyah Mayorality of Baghdad 9
Az Zubayr Basra Governorate 12
Badrah Muhafazat Wasit 9
Baghdad Mayorality of Baghdad 9
Balad Salah ad Din Governorate 13
Bald Ruz Diyala Province 13
Bamerne Dihok 11
Baqubah Diyala Province 13
Basra Basra Governorate 12
Bayji Salah ad Din Governorate 13
Baynjiwayn Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Bazji Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Beḧirke Muhafazat Arbil 16
Bwzan Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Charbukh Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Choman Muhafazat Arbil 16
Chwarta Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Daquq Kirkuk 7
Dare Tu Muhafazat Arbil 16
Derbendixan Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Derkar Dihok 11
Dibis Kirkuk 7
Dahuk Dihok 11
Diwaniyah Muhafazat Wasit 9
Dukan Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Erbil Muhafazat Arbil 16
Haditha Anbar 17
Hajj Sallum Mayorality of Baghdad 9
Halabja Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Halabjah al Jadidah Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Halshaw Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Hamadiyah Kirkuk 7
Hasan Yusuf Muhafazat Karbala' 5
Hawiliyah Maysan 8
Hawr az Zahrah Muhafazat Wasit 9
Hayraw Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Hiran Muhafazat Arbil 16
Hit Anbar 17
Ibrahim al Khalil Dihok 11
Imam Qasim Muhafazat Babil 7
Jalib Shihab Muhafazat al Muthanna 4
Chamchamal Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Kani ‘Abdu Nineveh 15
Kani Bardinah Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Kani Kawah al Qadimah Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Kani Kawah Jabukh Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Kani Khaki Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Kani Mir Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Karbala Muhafazat Karbala' 5
Karim Awah Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Kasnazan Muhafazat Arbil 16
Kelar Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Khalis Diyala Province 13
Khanaqin Diyala Province 13
Khudayr Shahab Salah ad Din Governorate 13
Kifri Diyala Province 13
Kirkuk Kirkuk 7
Koysinceq Muhafazat Arbil 16
Kufa An Najaf 5
Kulan Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Mahmud ‘Ali Salah ad Din Governorate 13
Mandali Diyala Province 13
Mawet Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Mergasur Muhafazat Arbil 16
Mexmur Muhafazat Arbil 16
Mosul Nineveh 15
Mudarras Maysan 8
Muhammad ‘Aziz Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Nahiyat ‘Atbah Basra Governorate 12
Nahiyat al Fuhud Dhi Qar 6
Nahiyat Ali ash Sharqi Maysan 8
Nahiyat ash Shinafiyah Muhafazat al Qadisiyah 7
Nahiyat Bahar Basra Governorate 12
Nahiyat Ghammas Muhafazat al Qadisiyah 7
Nahiyat Hiran Muhafazat Arbil 16
Nahiyat Saddat al Hindiyah Muhafazat Babil 7
Najaf An Najaf 5
Nasiriyah Dhi Qar 6
Nawday Diyala Province 13
Nimrah Khamsah Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Niskah Jaw Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Qal’at as Sadah Mayorality of Baghdad 9
Qal’at Saleh Maysan 8
Qalwazah ‘Ulya Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Qarah Gawl al ‘Ulya Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Qaryat ‘Ayn Nasir Nineveh 15
Qaryat al ‘Ankur Anbar 17
Qaryat al ‘Arbid Nineveh 15
Qaryat al Majarrah Anbar 17
Qaryat al Muftiyat Nineveh 15
Qaryat al Qaharah Salah ad Din Governorate 13
Qaryat as Sadah Salah ad Din Governorate 13
Qaryat Bani Malik Basra Governorate 12
Qazaw al ‘Ulya Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Qazaw as Sufla Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Qeladize Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Qeredagh Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Qur al Aslaf Anbar 17
Qushtapa Muhafazat Arbil 16
Rahbah An Najaf 5
Ramadi Anbar 17
Ṟaniye Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Rawa Anbar 17
Rawanduz Muhafazat Arbil 16
Sa’d Allah Afandi Diyala Province 13
Samarra Salah ad Din Governorate 13
Sawh al Ghawr Anbar 17
Saymayl Dihok 11
Seyid Sadiq Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Shaqlawah Muhafazat Arbil 16
Sinah Dihok 11
Sinjar Nineveh 15
Soran Muhafazat Arbil 16
Sulaymaniyah Anbar 17
Suq Al-Shuyukh Dhi Qar 6
Tal Afar Nineveh 15
Tall ‘Alawi Muhafazat al Qadisiyah 7
Tall Daghash Nineveh 15
Tall Kayf Nineveh 15
Tikrit Salah ad Din Governorate 13
Tinay Dihok 11
Tuz Khurmatu District Salah ad Din Governorate 13
Um Qasr Basra Governorate 12
Wuluwr Muhafazat as Sulaymaniyah 35
Xebat Muhafazat Arbil 16
Yusuf ‘Ali Muhafazat Karbala' 5
Zalah Naw Diyala Province 13
Zawita Dihok 11
Zakho Dihok 11
Zaxu Dihok 11